ADSM
23 Şubat 2022

ÖZEL ADSM RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aşağıda istenen belgeler: “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” Ek-1/c maddesine göre hazırlanmıştır.

10 iş günü

1-)Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ruhsat Başvuru Dilekçesi ( EK-19)

2-)Üç takım mimari proje (En az 1/100 ölçekli ilgili belediyece onaylı ve mimari tekniğine uygun olarak hazırlanmış olan proje ;merkezin bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını, binanın tümüne ait kesit ve cepheleri gösterir olmalı)

3-) Yapı kullanım izin belgesi (İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış ve her iki tarafı müdürlükçe onaylı örneği)

4-) Yangın tedbirleri uygunluk belgesi (Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge)

5-) Deprem dayanıklılık raporu ( ADSM binası müstakil ise rapor, ilgili mevzuata göre alınmış olmalı)

6-) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ( Aslı yada aslı gibidir)

7-) Vergi Levhası

8-) Şirket ortakları arasında diş hekimlerinin diploması, uzman ise uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı suretleri) ve Adli Sicil Beyanları

9-) Tıbbi Cihaz ve Donanım Listesi ( Mesul Müdür imzalı) (EK-33)

9.1)Acil Setinde Bulunması Gereken Tıbbi/Sarf Malzeme Listesi (EK-34)

9.2-Tıbbi Cihaz Ve Donanım Listesi (EK-35)

10-)Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme,

11-) Röntgen Cihazlarına ait lisans belgesi. (Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış)

12-) Personel listesi (Ek-5’e göre hazırlanmış ad-soyad, unvan belirtilerek hazırlanmış ve Mesul Müdür imzalı) (Ek-30)

ÖZEL ADSM MESUL MÜDÜR YETKİ BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Mesul müdür yetkisi için gerekli belgeler

1.1.Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi (ADSM İçin) ( EK-20)

1.2.Mesul müdürlük sözleşmesi (Mesul müdür şirket ortağı ise şirket ortaklar kurulu kararı şirket ortağı değilse Mesul müdür-Şirket arası sözleşme, Müdürlük onaylı)

1.3- Kimlik fotokopisi

1.4.Diş Hekimi Beyan Formu (İmza Sirküleri, Adli Sicil Kaydı ve Diş Hekimleri Odası Kaydı Beyanı)

1.5.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

1.6.Vesikalık 4 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

1.7.Adli Sicil Kaydı

ÖZEL ADSM
DİŞ HEKİMİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1-) Diş Hekimleri İçin İstenen Belgeler:

7 iş günü

1.1.Diş Hekimi Başvuru Dilekçesi ( EK-21)

1.2.Mesul Müdür Dilekçesi (Diş Hekimleri İçin) (EK-22)

1.3.Personel Bilgi Formu (Diş Hekimleri İçin) ( EK-23)

1.4.Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi sureti (Müdürlük onaylı birer örneği)

1.5.Hizmet Sözleşmesi ( Her sayfası mesul müdür ve diş hekimi tarafından imzalı olacak)

1.6.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

1.7. Adli Sicil Kaydı

1.8.Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

1.9.Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Başlayış Bildirgesi

1.10. İmza Sirküleri

ÖZEL ADSM DİŞ HEKİMİ HARİCİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1. Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin İstenen Belgeler:

7 iş günü

1.1.Diş Hekimi Harici Diğer Sağlık Çalışanları Başvuru Dilekçesi ( EK-24)

1.2.Mesul Müdür Dilekçesi (Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin) (EK-25)


1.3.Diploma (Müdürlük onaylı)

1.4.Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

1.5.Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Başlayış Bildirgesi

1.6.Hizmet Sözleşmesi ( Her sayfası mesul müdür ve sağlık personeli tarafından imzalı olacak)

ÖZEL ADSM/ADSP/ MUAYENEHANE KAPATMA İŞLEMLERİ

Aşağıda istenen belgeler: “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” Ek-1/d maddesine göre hazırlanmıştır.

10 iş günü

1-)Ortaklar kurulu kararı (Muayenehanelerde istenmeyip sadece kuruluş sahibi şirket olan ADSM ve ADSP’lerde istenir.)

2-)Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi / Polikliniği Kapatma Dilekçesi ( EK-26)

3-)İşi Bırakma Bildirim belgesi (Vergi Dairesinden alınacak)

4-)Ruhsat Belgesi aslı

5-)Mesul Müdürlük Belgesi aslı

6-)Çalışma Belgeleri aslı

7-)Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtları, defterleri ve diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi.

ÖZEL ADSM/ADSP SAHİPLİK DEVRİ İŞLEMLERİ

Aşağıda istenen belgeler: “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” Ek-1/ç maddesine göre hazırlanmıştır.

10 iş günü

1-)Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/ Polikliniği Devir Dilekçesi ( EK-27)

2-)Devir sözleşmesi (Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren)

3-)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Müdürlük onaylı örneği veya aslı)

4-)Diploma varsa uzmanlık belgesi, (Müdürlük onaylı sureti. Devralan şirketin diş hekimi ortakları)

5-)Personel listesi [(ad-soyad, unvan belirtilerek hazırlanmış ve Mesul Müdür imzalı)] ( EK-30)

6-)Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme,

7-)Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler:

7.1.Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi(ADSM İçin) ( EK-20)

7.2.Mesul müdürlük sözleşmesi (Mesul müdür şirket ortağı ise şirket ortaklar kurulu kararı şirket ortağı değilse Mesul müdür-Şirket arası sözleşme, Müdürlük onaylı)

7.3.Diploma varsa uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı birer örneği)


7.4.Diş Hekimi Beyan Formu (İmza Sirküleri, Adli Sicil Kaydı ve Diş Hekimleri Odası Kaydı Beyanı)

7.5.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

7.6.Vesikalık 4 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

7.7.Adli Sicil Kaydı

7.8.Kimlik Fotokopisi

 

8-)Diş Hekimleri İçin İstenen Belgeler:

8.1.Diş Hekimi Başvuru Dilekçesi ( EK-21)

8.2.Mesul Müdür Dilekçesi (Diş Hekimleri İçin) ( EK-22)

8.3.Personel Bilgi Formu (Diş Hekimleri İçin) ( EK-23)

8.4.Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi sureti (Müdürlük onaylı birer örneği)

8.5.Hizmet Sözleşmesi ( Her sayfası mesul müdür ve diş hekimi tarafından imzalı olacak)

8.6.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

8.7. Adli Sicil Kaydı

8.8.Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

8.9.Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Başlayış Bildirgesi

 

9-)Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin İstenen Belgeler:

9.1.Diş Hekimi Harici Diğer Sağlık Çalışanları Başvuru Dilekçesi ( EK-24)

9.2.Mesul Müdür Dilekçesi (Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin) ( EK-25)

9.3.Diploma (Müdürlük onaylı)

9.4.Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

9.5.Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Başlayış Bildirgesi

9.6.Hizmet Sözleşmesi ( Her sayfası mesul müdür ve sağlık personeli tarafından imzalı olacak)

9.7. Arşivin devir alındığına dair taahhütname

PERSONEL AYRILIŞ İŞLEMLERİ

1-) Mesul Müdürün personelin ayrıldığını bildirir dilekçesi ( EK-28)

Personel Ayrılışları 5 iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilir . ( 7 iş günü)

2-) Sağlık personelinin işten ayrılacağına dair dilekçe ( EK-29)

3-)Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgesi

4-)Çalışma Belgesi asılları