Özel Hastaneler
23 Şubat 2022

S.N.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

ÖZEL HASTANE ÖN İZİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Özel Hastane Ön İzin Talep Dilekçesi

Dosya incelemesi tamamlanarak Bakanlığa yazılır.

 

2.İmar mevzuatına uygunluk belgesi (İlgili belediyeden alınacak),

 

3.Çevre sağlığı birimi raporu (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı/Çevre SağlığıBiriminden alınacak)

 

4.Hastane binası için yeşil alan uygunluk belgesi (İlgili belediyeden alınacak),

 

5.Ulaşım noktaları açısından uygunluk belgesi (UKOME kurul kararı)

 

6.Otopark alanının yeterliliğine ilişkin belge (İlgili belediyeden alınacak)

 

7.Mimar onaylı tam takım mimari proje (Proje içinde ayrıca aşağıdakiler yer alır)

 

7.1.7.1. 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı

 

7.2.1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,

 

7.3.Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arz eden; rampalı giriş, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm cepheler.

 

8.İlgili belediye onaylı üç takım mimari proje (Proje içinde 7.1-7.3’dekiler de yer alır)

2

ÖZEL HASTANE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

1.Özel Hastane Ruhsat Başvuru Dilekçesi

30 gün

2.Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

3.Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre ilgili belediye tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı en son onaylı üç takım mimari proje,

4.İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

5.Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

6.Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya müdürlük/noter onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylı örneği,

7.Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

8.Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı,

9.İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

10.Mesul müdür ile ilgili olarak: (Bakınız→Sıra No:4 Özel Hastane Mesul Müdür Yetki Belgesi Başvuru İşlemleri→ toplam 6 adet belge)

11.İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

12.Özel Hastane Günlük Yatak Ücretleri Talep Formu

13. Hastanenin faaliyet göstereceği branşları içerenÖHY Ek-3 ,Ek-4,Ek-5,Ek-6listelerinin mesul müdür veya sahiplik onaylı listeleri

3

ÖZEL HASTANE FAALİYET İŞLEMLERİ

1.Özel Hastane Faaliyet Başvuru Dilekçesi

7 GÜN

2.Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği, (Taraflarca imzalanmalı ve imza sirküleri olmalı)

a)7/24 saat hastane bünyesinde hizmet vereceğine dair ibare bulunacak.

b)-Acil Yardım Ambulansı Uygunluk Belgesi ve Ambulans servisi uygunluk belgesi

3.Mesul Müdür Yardımcısı ile ilgili olarak: (Bakınız→Sıra No:5 Özel Hastane Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi Başvuru İşlemleri→ toplam 6 adet belge)

4.Çamaşırhane ve mutfak (personel hasta ve refakatçi diyet yemek sunumlarının belirtildiği) hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Eğer hizmetler hastane bünyesinde karşılanacaksa hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi.

4.1Sözleşme aslı veya noter onaylı

4.2Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya müdürlük/noter onaylı örneği

5.Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme ve diploma örneği

6.Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca (TAEK) düzenlenmiş onaylı izin belgeleri örnekleri,

7. Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak Sağlık Personeli(Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya mesleki bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri)

8.İlgili belediye veya yetkili merci ile yapılan tıbbi atıkların imhasına dair protokol (Yetkili merciden alınması durumunda belediyeden onaylı yetki belgesi aslı veya noter onaylı)

4

ÖZEL HASTANE MESUL MÜDÜR YETKİ BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Mesul Müdür Yetkilendirme Dilekçesi

5 GÜN

2.Mesul Müdür Belgesi Talep Dilekçesi

3.Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

4.Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge (Aslı veya müdürlükçe onaylı örneği)

5.Diploması ve varsa uzmanlık belgesi (Noter veya Müdürlükçe onaylı birer örneği)

6.İki adet vesikalık fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

7.Hekim Beyan Formu ( İmza Sirküleri, Adli Sicil ve Tabip Odası Kaydı)

8.Tabip odası kayıt belgesi

 

5

ÖZEL HASTANE MESUL MÜDÜR YARDIMCISI YETKİ BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Mesul Müdür Yardımcısı Yetkilendirme Dilekçesi

5 GÜN

2.Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi Talep Dilekçesi

3. Mesul Müdür Yardımcı Sözleşmesi

4.Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge (En az iki yıl özel ya da kamu hastanesinde çalışmış olmalı)

5.Diploması ve varsa uzmanlık belgesi (Noter veya Müdürlükçe onaylı birer örneği)

6.İki adet vesikalık fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

7.Hekim Beyan Formu( İmza Sirküleri, Adli Sicil ve Tabip Odası Kaydı)

8.Tabip odası kayıt belgesi

 

 

6

ÖZEL HASTANE HEKİM BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Tabip, Uzman Tabip ve Diş Hekimleri İçin İstenecek Belge-Bilgiler

5 GÜN

2- “Sağlık Bakanlığı’nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP)” portalına yüklenecektir.

 

7

HEKİM DIŞI DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÖZEL HASTANE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1.Mesul Müdür Dilekçesi_(Hekim Dışı Diğer Sağlık Çalışanları İçin)

5 GÜN

2.Hekim Dışı Diğer Sağlık Çalışanı Başvuru Dilekçesi

3. Diploma örneği (İlk kayıtlar için aslı/Noter Onaylı örneği)

4. Diğer Sağlık Personeli bilgi bankası çıktısı

5. İş sözleşmesi

6. İki adet vesikalık fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

 

8

YABANCI UYRUKLU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZEL HASTANE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1.İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.(Noter onaylı/Müdürlükçe aslı gibidir onaylı)

Dosya incelemesi tamamlanarak Bakanlığa yazılır.

2.Türkçe Dil Puanı Belgesi

3.Mesleki Yeterlilik Belgesi(Türkiye’de ilk defa meslek icra edecekler için)

4.Hizmet sözleşmesi (Özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında imzalanan sözleşmede aylık olarak ödenecek ücret miktarı da belirtilir ve her sayfası taraflarca imzalanır.)

5.Mesul Müdür Dilekçesi

6.Hekim Başvuru Dilekçesi

7.Tabip Odası Kayıt Belgesi (Son altı ay içinde alınmış)

 

 

 

 

 

 

9

EVDE BAKIM HİZMETLERİBİRİMİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Evde Bakım Merkezi/Birimi Başvuru Dilekçesi_(Ek-1)

30 GÜN

2.En az 1/100 ölçekli onaylanmış plan örneği. (Sağlık kuruluşundaki mekanların hangi amaçla kullanılacağı belirtilmeli)

3.Birim olarak faaliyet gösterilecek ise sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi/ ruhsatnamesi (Müdürlükçe onaylı örneği)

4.Personel listesi (Ad-Soyad ve T.C.No bilgileri yer almalı)diplomaları(Müdürlükçe onaylı), ve iki adet vesikalık fotoğraf

5.Beyan Dilekçesi (Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personelinin herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarının beyanı)

6.Çalışan personelin seroloji test sonuçlarını gösterir belge.(Çalışanlar yılda en az bir kez HIV, hepatit testlerini yaptırması gerekmektedir.)

7.Sağlık kuruluşunda ve evde bakım hizmeti verecek personelin yanında bulundurulacak asgari araç-gereç ve cihazları gösterir ayrıntılı bir liste.

8.Taahhütname Evde Bakım Hizmetleri_(Ek-2)

9.Taahhütname Evde Bakım Hizmetleri_(Ek-3)

10.Evde bakım biriminde en az 2 hekimin görevlendirildiğine dair yazı.(Mesul müdür hariç, 1(bir) tanesi tam zamanlı çalışan kadrolu hekim olmalıdır.)

11.Evde bakım biriminde en az 4 hemşire veya sağlık memuru kadrolu olarak çalıştığına dair yazı.(1(bir) tanesi ebe olabilir.)

12.Tabip odası kayıt belgesi

 

10

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

Mesul Müdür Dilekçesi(Endoskopi Ünitesi İçin)

15 GÜN

2.Hekim Başvuru Dilekçesi(İlgili Hekim)

3.Endoskopi ünitesi alanını gösteren ruhsata esas proje ölçeğinde kroki

4.Endoskopi Ünitesinde Çalışacak Uzmanda Aranan Kriterler

5.Uzman dal raporu ( Müdürlükçe düzenlenecek.)

6.Hastane, Birim İlavesi İnceleme Raporu ( Müdürlükçe düzenlenecek.)

7.Endoskopi Ünitesi Fiziki Özellikleri

8.Tabip odası kayıt belgesi

 

 

 

11

CİHAZ İLAVESİ İŞLEMLERİ

1.Mesul müdür dilekçesi (dilekçede talep ayrıntılı belirtilmeli)

15 GÜN

2.Cihazın bulunduğu mahalli gösteren müellif mimar onaylı kat krokisi(Ruhsata esas Bakanlık onaylı proje ölçeği ile uyumlu olmalı)

3.Cihazın bulunduğu mahalde yerleşim değişikliği var ise 2 adet ruhsata esas proje ile değişikliğin gösterildiği müellif mimar onaylı kat krokisi

4.Cihaza ait TAEK Belgesi (Radyoaktif Işın yayan cihazlar için)

5.Faaliyet İzin Belgesi-II (Aslı)

6.Hastane Cihaz/Cihazlar İlavesi İnceleme Raporu( Müdürlükçe düzenlenecek.)

 

12

HİZMET SATIN ALMA İŞLEMLERİ

1.Mesul Müdür dilekçesi

3 GÜN

2.Sözleşme (Mesul müdür veya kurum tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından imzalı olmalı.)

3.İmza sirküsü(Sözleşmeye imza atan her iki tarafa ait imza sirküsü )

4.Hizmet satın alınan laboratuvar /ünitenin uygunluk belgesi veya ruhsat örneği

5. Faaliyet İzin Belgesi-II

 

13

TIBBİ LABORATUVAR RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ

Tıbbi Laboratuvar Ruhsat Başvuru Formu_(Ek-1)

30 GÜN

Tıbbi Laboratuvarın Yönetmelikte Belirtilen Şartlara Uygun Olduğuna Dair Beyan_(Ek-3)

3.Tıbbi laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi.

4.Tıbbi Laboratuvar Personel Listesi

5.Tıbbi laboratuvarda bulunan kimyasal maddelerin listesi.(ilgili hekim ve mesul müdür onaylı)

6.Tıbbi laboratuvarda bulunan cihaz, araç ve gereçlerin listesi.(ilgili hekim ve mesul müdür tarafından imzalanmalı)

7.Tıbbi laboratuvarda uzmanlık alan/alanlarına uygun olarak yapılan testlerin listesi.(ilgili hekim ve mesul müdür tarafından imzalanmalı)

8.Birden fazla uzmanın çalışacağı tıbbi laboratuvarlar için diğer uzmanların T.C. kimlik numarası beyanı, onaylı uzmanlık belgesi.

9.Güncel ruhsat harcına ait makbuzun aslı

10.Ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği

11.Tabip odası kayıt belgesi

 

14

MÜESSESE (Radyoloji,Fizik Tedavi, Nükleer Tıp, Radyoterapi) RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Ruhsat Başvuru Dilekçesi (A)

10 GÜN

2.Mesul Müdür Dilekçesi_(Hekimler İçin)

3.Hekim Başvuru Dilekçesi

4.Hekim Beyan Formu( İmza Sirküleri, Adli Sicil Ve Tabip Odası Kaydı)

5.İş Sözleşmesi(Mesul müdürün imzası yoksa yetkili kişinin imza sirküsü)

6.Taahhütname_(F / 2)

7.Şirket yönetim kurulu üyelerinin (Taahhütname (F-2)’ yi imzalayacak olan) imza sirküsü noter onaylı ya da aslı gibidir onaylı örneği

8.İki adet vesikalık fotoğraf(Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş olacak)

9.Müessese Ruhsatnamesi İçin Bildirim Formu (B)

10.TAEK Belgesi(Aslı/ noter onaylı sureti İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek. Vize tarihine dikkat edilmeli)

11.Müessese Personel Listesi

12.1/100 ölçekli Kroki (Müdürlük onaylı)

13.Ruhsat Harcı Dekontu

14.Diploma ve uzmanlık belgesi (Noter/Müdürlük onaylı)

15.Müessese İnceleme Raporu (Müdürlük tarafından hazırlanacak)

16.Tabip odası kayıt belgesi