Diğer Özel Kuruluşlar
23 Şubat 2022

Hizmet Adı

Başvuruda Gerekli Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

PSİKO-TEKNİK MERKEZLERİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

1)Psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak isteyenler tarafından merkezin unvanını, sahiplik ismini, faaliyet göstereceği adresi ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden bu Cetvelin ekinde yer alan Ek-1de yer alan başvuru dilekçesi.

30 gün

 

 

a) Merkezde çalışacak psikoloğun çalışma talebini içerir dilekçesi, diploması, T.C. kimlik numarası, iki adet vesikalık fotograf

b)Merkezin bütün mekânlarının kullanım amacını gösteren ve ebatlarını belirten mimar tarafından çizilmiş 1/100 ölçekli projesi,

c) Merkezde kullanılacak test cihazına ilişkin belgeler,

ç) Psiko-teknik değerlendirme için kullanılacak ve bu cetvelde genel esas ve usulleri belirtilen trafik alanında geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olduğunu gtisterir belge örneği,

d) Test cihazının TSE veya CE belgesi,

e) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığını gösterir ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınan belge,

f) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre belediyeler ya da yetki verdiği kurumlar tarafından düzenlenmiş, test odasının 25-35 dB arası olduğunu gösterir ses ölçüm raporu,

g) Belediyeden alınacak işyeri açma izin belgesi

PSİKO-TEKNİK MERKEZLERİ KAPANIŞ İŞLEMLERİ

1) Kapanış dilekçesi (EK-2)

10 GÜN

2) Ruhsat belgesi

3) Yetki belgesi,

4) Denetim defteri, protokol defteri

5) Test cihazı çıktıları ve doküman arşivi

6) Test işlemleri kamera kayıtları

 

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ SORUMLU PSİKOLOG DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (Kuruluşta Çalışmak İstediğini Belirtir Psikolog Tarafından Verilen Dilekçe) (EK-3)

30 GÜN İÇİNDE SORUMLU PSİKOLOG BAŞLATILMALI

2-İmza Sirküleri

3-Nüfus Cüzdanı

4-İkametgâh Belgesi

5-Lisans Diploması

6-İş Akdi Hizmet Sözleşmesi

7-SGK İşe Giriş Bildirgesi

8-Vesikalık Fotoğraf

9-Dekont

10-CE Belgesi

11-Psikoteknik Merkezinde Bilgisayar Destekli Testleri Kullanabilmek İçin Türkiye Psikologlar Derneğinden Eğitim Aldığına Dair Sertifika