Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları (Tıp Merk.,Poliklinik,Muayenehane)
23 Şubat 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL SAĞLIK KABİNİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ

1) Sağlık Kabini Açılış Başvuru Dilekçesi(Ek-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 iş günü

2) Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesi(Ek-2)

3) Sağlık Kabinlerinde Sunulabilecek Hizmetler Listesi(Ek-3)

4) Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek İlaçlar Listesi(Ek-4)

5) 1/100 ölçekli kroki(1/100 ölçekli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ”mahalline uygundur” şeklinde onaylı)

6) Kimlik Fotokopisi

7) Vergi Levhası

8) Ebe/Hemşire/Sağlık Memuruna ait diploma(Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

9)Vesikalık 4 adet fotoğraf

10) Sağlık Kabininde Sunulacak Hizmetler dışında hizmet sunulmayacağına dair taahhütname

11) Kira Kontratı(Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı)

12) Tıbbi Atık Sözleşmesi(Güncel)

13) Mahal Raporu(İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir)

14) Ortaklık halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

15) Ücret Dekontunun Aslı

 

 

 

ÖZEL SAĞLIK KABİNİ KAPANIŞ İŞLEMLERİ

1) Kapanış dilekçesi(Kuruluş yetkilisi imzalı)

 

 

 

3 iş günü

2) Çalışma Uygunluk Belgesi(Aslı)

3) İşletme Uygunluk Belgesi(Aslı)

4) Mesul Müdürlük Belgesi(Aslı)

5) Kapanış Tutanağı(İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL TIP MERKEZİ MESUL MÜDÜR BAŞLAYIŞ
İŞLEMLERİ (*)

1)Mesul Müdür Yetkilendirme Dilekçesi(Ek-13)


2) Hekim Dilekçesi(Mesul Müdür Olarak Çalışacağına dair)

3) Hekim Beyan Formu (Ek-14)

4) Mesul Müdür Sözleşmesi(Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğünden aslı gibidir onaylı)

4.1) Mesul Müdür Şirket ortağı ise Mesul Müdür Yetkilendirmesini konu alan Yönetim Kurulu /Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı)

5) Vesikalık 4 adet fotoğraf

6) Diploma ve uzmanlık belgesi (Noter Onaylı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği

7) Adli sicil kaydı

8) Tabip Odası Kayıt Belgesi

9) İş akdi sözleşmesi aslı

10) Kimlik fotokopisi

11) SGK Destek Prim Bordrosu veya Emekli Olduğunu Belgeleyen Çıktı Örneği (Emekliler için)

12)SGK İşe Giriş Bildirgesi( Yeni Başlayanlar İçin)

13)İmza Beyanı (Noter Onaylı)

14) Faaliyet İzin Belgesi aslı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL TIP MERKEZİ RUHSAT DEVİR İŞLEMLERİ (*)

Devir Yapacak Olan Tıp Merkezinden İstenecek Belgeler
10 iş günü

1)Sahiplik Değişikliği Başvuru Dilekçesi ( Her İki Şirket Yetkilisi İçin)( Ek-18)

2) Devir sözleşmesi(Her iki şirket yetkilileri ile yapılan ve noter onaylı)

3) Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu Kararı(İşletmenin devrine ilişkin her iki şirkete ait karar, Noter onaylı)

4) Her iki şirket yetkililerine ait imza sirkülerinin yer aldığı yetki belgesi (Noter onaylı)

5) Ticaret Sicil Gazeteleri (Her iki şirkete ait Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

6) Faaliyet Belgesi(Devir Alan şirketin veya adi ortaklığın ticaret sicil memurluğundan alınacak)

7) Diploma ve Uzmanlık Belgesi(Her iki şirket yetkilisine ait Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

8) Kimlik fotokopisi(Her iki Şirket yetkililerine ait)

9) Arşivin devir alındığına dair Taahhütname(Her iki şirket yetkililerine ait)

10) Uygunluk Belgesi, Faaliyet İzin Belgesi ve Ruhsatname(Aslı)

11) Ücret Dekontu-aslı(Bakanlığın yayınladığı Fiyat Listesine göre yatırılmış)

* Tıp merkezi olarak taşınması talebine istinaden tebligat adresi vererek, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 a bendi doğrultusunda askıya alınır.

[(*) Güncel Yönetmelik]

 

ÖZEL TIP MERKEZİ HEKİM BAŞVURU İŞLEMLERİ

Tabip, Uzman Tabip ve Diş Hekimleri İçin İstenecek Belge-Bilgiler(*)5 iş günü

(*) “Sağlık Bakanlığı’nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP)” portalına yüklenecektir.

 

 

 

 

 

ÖZEL TIP MERKEZİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

1)İsim Değişikliği Başvuru Dilekçesi(Ek- 32)5 iş günü

2) Uygunluk/Faaliyet İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi, Personel Çalışma Belgeleri ve kuruluşa ait tüm ruhsatlar(Aslı)

3) İsim değişikliğini konu alan Yönetim Kurulu /Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı)

4) Yapılan değişiklik sebebi ile çalışmaya devam edeceğine dair çalışanlara ait dilekçe

5) Vesikalık fotoğraf(Mesul Müdür için 4, Çalışanlar için 2’şer adet)

6) Ücret Dekontu-aslı(Bakanlığın yayınladığı Fiyat Listesine göre yatırılmış)ÖZEL TIP MERKEZİ HİZMET SATIN ALMA İŞLEMLERİ

1)Hizmet Satın Alma Başvuru Dilekçesi(Ek- 34)


10 iş günü

2) Hizmet Satın Alma Sözleşmesi(Her iki şirket yetkilileri tarafından imzalı olmalı)

3) Her iki tarafın yetkililerine ait İmza sirküsü

4) Hizmet satın alınan laboratuvar/ünitenin uygunluk belgesi veya ruhsatı(Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı)

5)Uygunluk Belgesi/Faaliyet İzin Belgesi(İlk defa ekletecekler için)

6)Ücret Dekontu-aslı(Bakanlığın yayınladığı Fiyat Listesine göre yatırılmış)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL POLİKLİNİK MESUL MÜDÜR BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1) Uygunluk Belgesi(Aslı)


4 iş gün

2) Tıbbi Laboratuvar ve Müessesesi Hizmet alım sözleşmeleri (Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

3) Tıbbi Atık Sözleşmesi (Güncel)

4) Ayrılan Hekime ait dilekçe

5) Ayrılan hekime ait Mesul Müdürlük ve Personel Çalışma Belgesi (Aslı)

6) Ücret Dekontu-aslı (Bakanlığın yayınladığı Fiyat Listesine göre yatırılmış)

7) Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler(Yönetmelik Madde:16’ya göre)

7.1)Mesul Müdür Yetkilendirme Dilekçesi(Ek- 35)

7.2)Hekim Başvuru Dilekçesi(Ek- 36)

7.3)Hekim Beyan Formu (İmza Sirküleri, Adli Sicil ve Tabip Odası Kaydı)(Ek- 37)

7.4) Mesul Müdür Sözleşmesi (Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı)

7.5) Yönetim Kurulu /Ortaklar Kurulu Kararı(Mesul Müdür Yetkilendirmesini konu alan ve noter onaylı)

7.6)Vesikalık 2 adet fotoğraf

7.7) Diploma ve uzmanlık belgesi (Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

7.8) Adli sicil kaydı

7.9) İş Akdi Sözleşmesi (Aslı)

7.10) Kimlik fotokopisi

7.11) Tabip Odası Kayıt Belgesi

 

 

 

ÖZEL POLİKLİNİK HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1)Mesul Müdür Dilekçesi_(Hekim Dışı Diğer Sağlık Çalışanları İçin)(Ek-42)

3 iş günü

2)Hekim Dışı Diğer Sağlık Çalışanı Başvuru Dilekçesi(Ek- 43)

3) Diploma(Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı)

4)Personel Bilgi Formu_(Hekim Dışı Diğer Sağlık Çalışanları İçin)(Ek-44)

5) İş Akdi Sözleşmesi(Aslı)(Tüm Sayfalar taraflar tarafından imzalanmış)

6)Vesikalık 2 adet fotoğraf

7) Kimlik fotokopisi

 

 

 

 

 

 

ÖZEL POLİKLİNİK FAALİYET İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

1)İsim Değişikliği Başvuru Dilekçesi(Ek- 45)


7 iş günü

2) Çalışanlara ait dilekçe(Yapılan değişiklik sebebi ile çalışmaya devam edeceğine dair)

3) Uygunluk Belgesi/Ruhsatname, Mesul Müdürlük Belgesi ve Çalışma Belgeleri(Aslı)

4) Yönetim Kurulu/ Ortaklar kurulu kararı(Poliklinik faaliyet isim değişikliğine dair, noter onaylı)

5)Vesikalık fotoğraf(Mesul Müdür ve Çalışanlar için 2'şer adet)

6)Ücret Dekontu-aslı(Bakanlığın yayınladığı Fiyat Listesine göre yatırılmış)

 

 

 

ÖZEL POLİKLİNİK/ TIP MERKEZİ AÇMA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Tıp merkezlerinin uzman tabip kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelerine göre sağlık tesisi, sağlık insan gücü, tabip/uzman tabip sayısı ile hizmet ihtiyacı dikkate alınarak yapılan planlamalara göre Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir.*


*Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 6/ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÜNİTE YETKİ BELGESİ DÜZENLENMESİ

1)Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi(Ek- 9)

Dosya,6 iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir

2)GETAT Ünite/Merkez Bulundurulması zorunlu araç-gereç-malzeme listeleri(Ek-10)

3)GETAT Ünite ve Uygulama Merkezlerinde Yapılabilecek Uygulamalar Listesi(Ek-11) (Seçilecek her uygulamaya ait bulundurulması zorunlu cihazlar ve malzemeler listede yer almalı ve Mesul Müdür/ Hekim Onaylı)

4)Personel Listesi(Ünite/uygulama merkezinde çalışanlara ait )(Ek-12)

5)1/100 ölçekli Kroki(3 uygulamaya kadar en az 12 m2 oda, doktor muayenehane odası ve uygulama odası farklı odalarda olmalı. Bütün mekanların ne amaçla kullanılacağını gösterir. Mimar, İl sağlık müdürlüğü tarafından "mahalline uygundur" şeklinde onaylı)

5.1) Tıp Merkezlerinde kat planını gösteren öncesi ve sonrası krokiler olmalı

6) Diploma varsa uzmanlık belgesi (Noter Onaylı veya İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı)

7) Uygulama Sertifikası (Sağlık Bakanlığınca onaylı)

8) Mahal Raporu (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir)

9) Uygunluk Belgesi/ Kuruluş Ruhsatı aslı

10)Ücret Dekontu aslı

Not:1) Muayenehane GETAT ünitesi eklemek isteyen kullanıcı “ekip.saglik.gov.tr “ adresi üzerinden e devlet bilgileri ile sisteme giriş yapar. 2)Tüm evraklar sisteme yüklendikten sonra dizin pusulası ile Müdürlüğümüze teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL POLİKLİNİK DEVİR İŞLEMLERİ

1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun devri ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 iş günü

2) Devir sözleşmesi (Her iki şirket yetkilileri ile yapılan ve noter onaylı)

3) İşletmenin devrine ilişkin her iki şirketin Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı)

4) İmza sirküleri (şirket yetkililerine ait, noter onaylı)

5) Ticaret Sicil Gazeteleri (Her iki şirkete ait noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

5.1) Anonim şirket sahipliğinde ise cari yıla ait haziran cetveli

6) Diploma var ise Uzmanlık Belgeleri (Devir alacak şirket ortaklarına ait noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

7) Kimlik fotokopisi (Devir alan şirket yetkililerine ait)

8) Uygunluk Belgesi/Ruhsatname (Devreden şirkete ait)

9)Arşiv Teslim Tutanağı ( Devreden ve devralan şirket yetkilileri tarafından onaylı)

Devir sonrası ruhsatlandırma işlemlerinde istenilen belgeler (Aynı adreste ve aynı Mesul Müdür ile faaliyet gösterilecek ise)


1) Tıbbi Atık Sözleşmesi (Güncel)

2) Yangın tedbirleri uygunluk belgesi (Aslı)

3) Tıbbi Laboratuvar ve Müessesesi Hizmet alım sözleşmeleri (Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı örneği)

4) Uygunluk Belgesi veya Kuruluş Ruhsatı (Devreden kuruluşa ait aslı)

5) Mesul Müdür Sözleşmesi (Aslı veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı)

6) Çalışanlara ait dilekçe (Yapılan değişiklik sebebi ile çalışmaya devam edeceğine dair)

7) İş Akdi Sözleşmesi (Çalışanlara ait aslı)

Personel değişikliği durumlarında Yönetmelik hükümlerine istinaden tüm evrakların revizyonu için uygun dosyayla başvuru yapılması

8) Ücret Dekontu-aslı(Bakanlığın yayınladığı Fiyat Listesine göre yatırılmış)

 

 

ÖZEL MUAYENEHANE UYGUNLUK BELGESİ İPTAL (KAPATMA)İŞLEMLERİ

1- Muayenehane Uygunluk Belgesinin aslı

 

 

 

5 iş günü

2- Hekimin Dilekçesi (Muayenehanenin kapatılmasına ilişkin)

3-Kapanış Tutanağı (Muayenehanenin kapatıldığına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir)

4- Uygunluk belgesi, personel çalışma belgesi ve tüm arşiv Müdürlüğümüze teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZELMUAYENEHANE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

1) Muayenehane Adres Değişikliği Başvuru Dilekçesi(Muayenehanenin faaliyet göstereceği adres, açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesinde, herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığını ve şirket bünyesinde faaliyet göstermediği belirtilmeli)

 

2) Muayenehane Uygunluk Belgesi (Aslı)

3) Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi(EKİP sistemi başvurusu sonrası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile sunulacak)(Ek-8)

4) Sağlık Kuruluşunun bütün mekanlarının ne amaçla kullanıldığını gösterir 1/100 ölçekli Kroki/plan örneği mimar onaylı ve hekim imzalı(A4 Boyutunda) (her odanın metrekaresinin ve engelli wc'nin belirtilmesi, Boş oda var ise ileride hangi amaçla kullanılması planlanıyor ise belirtilen beyan eklenmelidir. Müşterek hekim var ise odası adı ve numarası ile belirtilmesi ayrıca oda metrekaresi belirtilmesi.)

5) Vergi Levhası(Yeni adrese alınmış. Hekim adına düzenlenmiş)

6) Yapı Kullanım İzin Belgesi

7) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığını gösteren belge

8) Tıbbi Atık Sözleşmesi(Yeni adrese ait, aslı görülerek Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra sisteme A4 boyutunda taratılması) (Ruh Sağlığı ve Hast. Branşı hariç)

9) Mahal Raporu(İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir. EKİP sistemi başvurusu sonrası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile sunulacak)

10) Hekim İçin İstenen Belgeler

10.1) Vesikalık 1 adet fotoğraf(son üç ayda çekilmiş, dikey olarak jpeg formatında taratılması)

10.2) Adli sicil kaydı olmadığına ilişkin güncel tarihli belge(Kurum türü Resmi seçilerek alınan belge)

11. Ücret Dekontu aslı

Not:1) Muayenehane adres değişikliği isteyen kullanıcı “ekip.saglik.gov.tr “ adresi üzerinden e devlet bilgileri ile sisteme giriş yapar. 2)Tüm evraklar sisteme yüklendikten sonra dizin pusulası ile Müdürlüğümüze teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL MUAYENEHANE UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) MUAYENEHANE AÇILIŞ DİLEKÇESİ(Muayenehanenin faaliyet göstereceği adres, açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesinde; herhangi bir özel ve kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığını ve şirket bünyesinde faaliyet göstermediği belirtilmeli)(Ek-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 iş günü

2) Tabip Odası kaydı veya Tabip Odası kimlik kartı

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi(arkalı önlü)

4) Noter Onaylı İmza Sirküsü Aslı

5) Diploması ve varsa Uzmanlık Belgesi(önlü arkalı fotokopisi)

6) Vesikalık 1 adet fotoğraf(son üç ayda çekilmiş, dikey olarak jpeg formatında taratılması)

7) Vergi Levhası

Muayenehanede olması gereken tıbbi malzeme ve donanım listesi (cihazlar marka, seri veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde yazılacak)(Ek-6)

Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi(İlaçların isim ve miktarları belirtildiği(Ek- 7)

Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi ve Yönetmelikte yer alan işlemler dışına çıkılmayacağına dair taahhüt(EKİP sistemi başvurusu sonrası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile sunulacak)(Ek-8)

11) Tıbbı Atık Sözleşmesi örneği(aslı görülerek Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra sisteme A4 boyutunda taratılması Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Branşı hariç)

12)Adli sicil kaydı(e- devletten seçilerek alınabilir)

13)Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığını gösteren yetkili merciden alınan belge-Aslı/Onaylı sureti

14) Yapı Kullanım İzin Belgesi

15) Mahal Raporu(İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek)

16) Sağlık Kuruluşunun bütün mekanlarının ne amaçla kullanıldığını gösterir 1/100 ölçekli Kroki/plan örneği mimar onaylı(A4 Boyutunda, her odanın metrekaresinin ve engelli wc'nin belirtilmesi, Boş oda var ise ileride hangi amaçla kullanılması planlanıyor ise beyan eklenmelidir. Müşterek hekim var ise odası adı ve numarası ile belirtilmesi ayrıca oda metrekaresi belirtilmesi.)

17) Ücret dekontu aslı

Not-1)Muayenehane açmak isteyen kullanıcı “ekip.saglik.gov.tr “ adresi üzerinden e devlet bilgileri ile sisteme giriş yapar.2) Başvuru dilekçesi sisteme taratılmadan önce Kurumumuzdan evrak girişi yaptırılacaktır. 3)Tüm evraklar sisteme yüklendikten sonra dizin pusulası ile Müdürlüğümüze teslim edilir.

Not-2)EKİP sistemi üzerinden taratılacak evraklar (vesikalık fotoğraf hariç) PDF formatında ve A4 boyutunda olmasına dikkat edilmelidir.