Özellikli Sağlık Hizmeti Birimleri
02 Mart 2022

S.N.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

TIBBİ LABORATUVAR RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Tıbbi Laboratuvar Ruhsat Başvuru Formu_(Ek-1)

30 GÜN

2-Tıbbi Laboratuvarın Yönetmelikte Belirtilen Şartlara Uygun Olduğuna Dair Beyan_(Ek-3)

3.Tıbbi laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi.

4.Tıbbi Laboratuvar Personel Listesi

5.Tıbbi laboratuvarda bulunan kimyasal maddelerin listesi.(ilgili hekim ve mesul müdür onaylı)

6.Tıbbi laboratuvarda bulunan cihaz, araç ve gereçlerin listesi.(ilgili hekim ve mesul müdür tarafından imzalanmalı)

7.Tıbbi laboratuvarda uzmanlık alan/alanlarına uygun olarak yapılan testlerin listesi.(ilgili hekim ve mesul müdür tarafından imzalanmalı)

8.Birden fazla uzmanın çalışacağı tıbbi laboratuvarlar için diğer uzmanların T.C. kimlik numarası beyanı, onaylı uzmanlık belgesi.

9.Güncel ruhsat harcına ait makbuzun aslı

10.Ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği

11.Tabip odası kayıt belgesi

2

BASİT HİZMET LABORATUVARI

  1. Başvuru Formu

30 GÜN

  1. Mimari proje ( Müellifi imzalı 1/100 Ölçekli)
  1. Personel Listesi (Mesul Müdür Onaylı)
  1. Personel Diploma Örnekleri ( Noter veya Müdürlük Onaylı)

 

 

 

 

 

S.N.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

3

MÜESSESE (Radyoloji,,Fizik Tedavi, Nükleer Tıp, Radyoterapi) RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Ruhsat Başvuru Dilekçesi (A)

10 GÜN

2.Mesul Müdür Dilekçesi_(Hekimler İçin)

3.Hekim Başvuru Dilekçesi

4.Hekim Beyan Formu( İmza Sirküleri, Adli Sicil Ve Tabip Odası Kaydı)

5.İş Sözleşmesi(Mesul müdürün imzası yoksa yetkili kişinin imza sirküsü)

6.Taahhütname_(F / 2)

7.Şirket yönetim kurulu üyelerinin (Taahhütname (F-2)’ yi imzalayacak olan) imza sirküsü noter onaylı ya da aslı gibidir onaylı örneği

8.İki adet vesikalık fotoğraf(Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş olacak)

9.Müessese Ruhsatnamesi İçin Bildirim Formu (B)

10.TAEK Belgesi(Aslı/ noter onaylı sureti İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek. Vize tarihine dikkat edilmeli)

11.Müessese Personel Listesi

12.1/100 ölçekli Kroki(Müdürlük onaylı)

13.Ruhsat Harcı Dekontu

14.Diploma ve uzmanlık belgesi(Noter/Müdürlük onaylı)

15.Müessese İnceleme Raporu(Müdürlük tarafından hazırlanacak)

16.Tabip odası kayıt belgesi