Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik
23 Şubat 2022

ÖZELAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aşağıda istenen belgeler: “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” Ek-1/b maddesine göre hazırlanmıştır.

10 iş günü

1-)POLİKLİNİK AÇILIŞ DİLEKÇESİ(Poliklinik işleteninin, ticari unvanı ile ruhsatnamede yer alacak poliklinik adının, faaliyet gösterilecek adresinin ve çalışma saatlerinin belirtildiği sağlık kuruluşu adına ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren başvuru dilekçesi.) (EK-7)

2-)Polikliniğin bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli tekniğine uygun kat plan örneği. Mimar onaylı ve hekim imzalı.(A4 Boyutunda, her odanın metrekaresinin ve engelli wc'nin belirtilmesi, Boş oda var ise ileride hangi amaçla kullanılması planlanıyor ise belirtilen beyan eklenmelidir. Müşterek hekim var ise odası adı ve numarası ile belirtilmesi ayrıca oda metrekaresi belirtilmesi.)

3-)Poliklinik açılması istenen binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti.

4-)Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu.

5-)Tabela standartlara uygunluk belgesi.

6-)Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge.

7-)Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri.

8-)Mesul Müdürün Yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf. ( EK-8)

9-)Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği.

10-)Poliklinikte çalışacak diş hekimleri ve diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları.

11-)Poliklinikte çalışacak asgari sayıdaki diş hekimlerinin diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri.

12-)Diş hekimlerinin diş hekimi odasına kayıtlı olduğuna dair beyanları.

13-)Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) mesul müdür imzalı listesi. ( EK-9)

Acil Setinde Bulunması Gereken Tıbbi/Sarf Malzeme Listesi (Ek-34)

Tıbbi Cihaz Ve Donanım Listesi (EK-35)

14-)Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.

15-)Röntgen cihazlarına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi.

16-)Mesul müdür dâhil bütün diş hekimleri için adli sicil beyanı.

17-) Ücret dekontu aslı

ÖZELAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ KAPANIŞİŞLEMLERİ

1) Kuruluş sahibi olan şirketin kuruluşu kapatmak istediklerine dair alınmış ortaklar kurulu kararı.

10 iş günü

2) Kuruluşun sahibi veya mesul müdür imzalı kuruluşun kapanış işlemlerinin başlatılmasını talep eden dilekçe.

3) İşi Bırakma Bildirimi başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge.

4) Ruhsat, mesul müdürlük ve çalışma belgelerinin asılları.

5) Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi.

ÖZEL ADSP DİŞ HEKİMİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1-) Diş Hekimi Başvuru Dilekçesi ( EK-10)

Personel Başlayışları Personel Başladığı anda İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.(7 iş günü)

2-)Mesul Müdür Dilekçesi (Diş Hekimleri İçin) ( EK-11)

3-)Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı birer örneği)

4-)Personel Bilgi Formu (Diş Hekimleri İçin) (EK-12)

5-)Hizmet Sözleşmesi (Müdürlük onaylı sureti)

6-)Adli Sicil Kaydı

7-)Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

8-)Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

9-) Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı

ÖZEL ADSP DİŞ HEKİMİ HARİCİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1-)Diş Hekimi Harici Diğer Sağlık Çalışanları Başvuru Dilekçesi (EK-13)

Personel Başlayışları Personel Başladığı anda İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.(7 iş günü)

2-)Mesul Müdür Dilekçesi (Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin) (EK-14)

3-)Diploma (Müdürlük onaylı)

4-)Hizmet Sözleşmesi (Müdürlük onaylı sureti)

5-)Vesikalık 2 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

6-)Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı

 

 

 

ÖZEL ADSP PERSONEL AYRILIŞ İŞLEMLERİ

1-) Mesul Müdürün personelin ayrıldığını bildirir dilekçesi ( EK-15)

Personel Ayrılışları 5 iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilir.( 7 iş günü)

2-) Sağlık personelinin işten ayrılacağına dair dilekçe (EK-16)

3-) Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı ( İşten ayrıldığına dair)

4-) Personele düzenlenen çalışma belgeleri asılları.

 

 

ÖZEL ADSP MESUL MÜDÜR YETKİ BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-)Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi (Poliklinik İçin) ( EK-17)

7 iş günü

2-)Mesul müdürlük sözleşmesi (Mesul müdür şirket ortağı ise şirket ortaklar kurulu kararı şirket ortağı değilse Mesul müdür-Şirket arası sözleşme, Müdürlük onaylı )

3-)Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi (Müdürlük onaylı birer örneği)

4-)Adli Sicil Kaydı

5-)Diş Hekimi Odası kayıt belgesi

6-)Vesikalık 4 adet fotoğraf (Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

7-)T.C. Kimlik Fotokopisi

8-)İmza Sirküsü

ÖZEL ADSM/ADSP SAHİPLİK DEVRİ İŞLEMLERİ

1-) Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/ Polikliniği Devir Dilekçesi ( EK-18)

10 iş günü

2-)Devir sözleşmesi (Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren)

3-)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Müdürlük onaylı örneği)

4-)Diploma varsa uzmanlık belgesi, (Müdürlük onaylı sureti. Devralan şirketin diş hekimi ortakları)

5-)Personel listesi [(Ek-5’e göre hazırlanmış (ADSP İçin) ad-soyad, unvan belirtilerek hazırlanmış ve Mesul Müdür imzalı)] ( EK-31)

6-)Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme,

7-)Mesul Müdür İçin İstenen Belgeler:
7.1.Mesul Müdürlük ve Çalışma Belgesi Talep Dilekçesi Poliklinik İçin ( EK-17)
7.2.Diploma varsa uzmanlık belgesi,
7.3.Adli Sicil Kaydı
7.4.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi
7.5.Vesikalık 2 adet fotoğraf(Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)
7.6.Mesul müdürlük sözleşmesi örneği (Mesul müdür şirket ortağı ise şirket ortaklar kurulu kararı şirket ortağı değilse Mesul müdür-Şirket arası sözleşme, Müdürlük onaylı)

7.7 Arşivin devir alındığına dair taahhütname

 

 

 

 

 

Diş Hekimleri İçin İstenen Belgeler
8.1.Diş Hekimi Başvuru Dilekçesi ( EK-10)
8.2.Diş hekimi diploması varsa uzmanlık belgesi sureti
8.3.Adli Sicil Kaydı
8.4.Diş Hekimi Odası kayıt belgesi
8.5.Hizmet Sözleşmesi (Aslı veya Müdürlük onaylı sureti)
8.6.Vesikalık 2 adet fotoğraf

7 iş günü

Diş Hekimi Harici Sağlık Çalışanları İçin İstenen Belgeler
9.1. Sağlık Çalışanları İçin Başvuru Dilekçesi ( Ek-13)

9.2Mesul Müdür Başvuru Dilekçesi(Ek-14)
9.3.Diploma
9.4.Hizmet Sözleşmesi (Müdürlük onaylı sureti)
9.5.Vesikalık 2 adet fotoğraf ( Personelde değişiklik olması halinde istenilir)

7 iş günü