Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehane
23 Şubat 2022

ÖZELAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ AÇILIŞİŞLEMLERİ

Aşağıda istenen belgeler: “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin” Ek-1/a maddesine göre hazırlanmıştır.

10 iş günü

1) Özel Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi Açılış Başvuru Dilekçesi ( Ek 1)

2) Muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir, tekniğine uygun kat planı örneği ( Mimar yada inşaat mühendisi onaylı ve hekim imzalı, her odanın metre karelerini gösterir şekilde)

3) Muayenehane açacak olan diş hekiminin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti

4) Muayenehanede bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) kuruluş sahibi imzalı listesi.( EK-32)

Acil Setinde Bulunması Gereken Tıbbi/Sarf Malzeme Listesi (Ek-34)

Tıbbi Cihaz Ve Donanım Listesi (EK-35)

5) Yangına karşı ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge.

6) Varsa çalışan personelin; *iş sözleşmesi*Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı *Diplomaları (Müdürlük onaylı sureti) *2 adet fotoğraf ( Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

7) Diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair beyan.

8)Adli sicil beyanı.

9) Bireysel vergi mükellefi olduğunu gösterir Vergi Levhası.

10) Tabela standartlara uygunluk belgesi

11) Muayenehane müşterek kullanılacak ise kira sözleşmesi, muvafakatname

12) Ücret Dekontunun Aslı

13) Noter Onaylı İmza Sirküsü (Aslı)

14) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme

15)İki adet vesikalık fotoğraf( Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

 

 

 

ÖZELAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ KAPANIŞİŞLEMLERİ

1) Kapanış dilekçesi ( EK-2)

7 iş günü

2) Ruhsat Belgesi (Aslı)

3) İşi Bırakma Bildirimi başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge.

4) Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi.

ÖZELAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ SAĞLIK PERSONELİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1) Dilekçe İş yeri sahibi (EK-3)

Sağlık Personeli işe başladığında hemen İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.(7 iş günü.)

2)Dilekçe çalışan (EK-4)

3-) Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı

4) İş Sözleşmesi ( Her sayfası iş veren ve çalışan tarafından imzalı olacak)

5) Diploma ( İl Sağlık Müdürlüğü Onaylı)

6) 2 adet fotoğraf ( Tanınmasına engel olmayacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş)

ÖZELAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ SAĞLIK PERSONELİ AYRILIŞ İŞLEMLERİ

1) Diş hekiminin personelin ayrıldığını bildirir dilekçesi ( EK-5)

Sağlık Personeli işten ayrıldığında 5 (beş) iş günü içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.(7 iş günü.)

2-) Sağlık personelinin işten ayrılacağına dair dilekçe (EK-6)

3-) Sosyal Güvenlik Kurumu Kaydı ( İşten ayrıldığına dair bildirge)

4-) Sağlık Personeline düzenlenen çalışma belgesi aslı